Question Title

* 1. Is de instelling een bij of krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon?

Toelichting op vraag 1
Volgens artikel 1.2 van de WNT is de wet van toepassing op alle krachtens publiekrecht ingestelde instellingen. Dit zijn overheidsinstellingen die bij of krachtens een wet zijn ingesteld. De WNT noemt de volgende instellingen:
  • de rijksoverheid;
  • de provincies;
  • de gemeenten;
  • de waterschappen;
  • de openbare lichamen voor beroep en bedrijf;
  • de andere lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is toegekend;
  • de Europese groeperingen voor territoriale samenwerking met een statutaire zetel in Nederland;
  • de andere bij of krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen (bijvoorbeeld de (openbare) lichamen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen).
Uitgezonderd zijn de ambtsdragers in de zin van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale Ombudsman. Zie artikel 1.2 lid 2 WNT.

T